Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

W wykonaniu obowiązku informacyjnego wprowadzonego art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej RODO) UWRC Sp. z.o.o. przekazuję następujące informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych:

 

 1. Administrator Pani/Pana danych osobowych

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest UWRC Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa (NIP: 701-035-60-21) (dalej UWRC Sp.z.o.o. lub Administrator).

 

 1. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych

 

W sprawie uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy skontaktować się Administratorem: na piśmie na adres: ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa

 

 1. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę

 

Imię, adres e-mail, adres oraz inne dane, które Pani/Pan zawrze w korespondencji kierowanej do UWRC Sp. z.o.o.

Przetwarzanie tych danych jest niezbędne abyśmy mogli zawrzeć umowę sprzedaży, skontaktować się z Panią/Panem w jej sprawie i dostarczyć zamówiony towar.

 

 

 1. Cel/Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (wraz ze wskazaniem podstawy prawnej)

 

Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana przetwarzane są w celu zrealizowania zamówienia oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane w wiadomości e-mail inicjującej kontakt do UWRC Sp. z.o.o.  (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Jeżeli wyrażona została zgoda, Pani/Pana dane, które zostały podane UWRC Sp. z.o.o. posłużą do celów marketingowych. Będziemy wysyłać do Pani/Panu wiadomości, zawierające informacje o dostępnych promocjach, wydarzeniach, konkursach i bonusach. Jeżeli podała Pani/podał Pan inne niż adres mailowy, UWRC Sp. z.o.o. będzie mogła spersonalizować oferty i wiadomości specjalnie dla Pani/Pana.

 

Aby móc ciągle ulepszać sklep „Akademia Małego Lekarza” UWRC Sp. z.o.o, przetwarzamy dane, które nam Pani podała/Pan podał dla celów statystycznych.

 

 

 1. Kategorie odbiorców Pani/Pana danych osobowych

 

UWRC Sp. z.o.o nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do innych odbiorców, z wyłączeniem:

 

1)  operator logistyczny i firmy kurierskie;

2)  firma hostingowa;

3)  systemy płatności;

 

 

 1. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 

Spółka nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

 

Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu odpowiadania na złożone zapytanie, jednak nie dłużej niż przez okres

6 miesięcy od przekazania danych osobowych. Po upływie okresów wskazanych powyżej Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 

 

 1. Prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych

 

Ma Pani/Pan prawo uzyskania potwierdzenia faktu przetwarzania danych osobowych, a także uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

 

 

 1. Prawo do żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych

 

W przypadku gdy Pani/Pana dane są nieprawidłowe lub niepełne, ma Pani/Pan prawo żądania sprostowania danych osobowych.

 

 

 1. Prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych

 

Ma Pani/Pan prawo żądać usunięcia danych Pani/Pana dotyczących, tj. przysługuje Pani/Panu tzw. prawo do bycia zapomnianym w zakresie danych których przetwarzanie

nie jest niezbędne do ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych, których przetwarzanie nie jest niezbędne dla celów archiwalnych w interesie publicznym,

a dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane (podstawa art. 17 RODO).

 

 1. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 

W przypadkach wskazanych w art. 18 RODO ma Pani/Pan prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

 

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 

W związku z tym, iż podstawą przetwarzania danych osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych.

 

 

 1. Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych

 

Ma Pani/Pan prawo otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane Pani/Pana dotyczące, dostarczone UWRC Sp. z.o.o. i przesłać te dane innemu administratorowi lub zażądać aby UWRC Sp. z.o.o bezpośrednio przesłała te dane wskazanemu administratorowi.

 

 

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez UWRC Sp. z.o.o danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO.

 

 

 1. Prawo do cofnięcia zgody

 

Może Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

 1. Zasada podania danych osobowych

 

Do zainicjowania kontaktu ze strony UWRC Sp. z.o.o konieczne jest podanie przez Panią/Pana danych teleadresowych. Brak podania wskazanych danych uniemożliwia zrealizowanie Pani/Pana zapytania złożonego przez e-mail.

 

 

 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

 

UWRC Sp. z.o.o nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji, ani nie dokonuje profilowania na podstawie danych przekazanych przez Panią/Pana.

 

Niniejszym wyrażam zgodę na zgromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych takich jak: imię i adres e-mail, adres w celu skontaktowania się ze mną i udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przeze mnie w mailu kontaktowym do UWRC Sp. z.o.o.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl